(1)
อ่องวุฒิวัฒน์ ส. การตอบรับการแสดงความไม่เห็นด้วยในภาษาไทย: การศึกษากลวิธีทางภาษาและข้อคำนึงที่เป็นเหตุจูงใจ. chandrakasemsarn 2017, 23, 81-96.