(1)
ธีรานุพัฒนา ช.; เสนาสุ ก. ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความสุข: บทบาทของกลุ่มสมาชิกที่มีรายได้แตกต่างกันในฐานะตัวแปรกำกับ. chandrakasemsarn 2021, 27, 259-278.