(1)
โปธาคำก. สภาพปัญหาและการพัฒนาระบบการบริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สาย ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม. chandrakasemsarn 1, 19, 49 - 55.