(1)
กุณวงศ์โ. ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อนักท่องเที่ยวชาวไทยที่ตัดสินใจใช้บริการสวนสนุก ในประเทศไทย. chandrakasemsarn 1, 19, 57 - 66.