(1)
มิ่งประเสริฐอ. ปัจจัยที่ส่งผลต่อความวิตกกังวลของนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต. chandrakasemsarn 1, 19, 67 - 74.