(1)
พลอยขาวส. การพัฒนารูปแบบการบริหารการจัดการเรียนการสอนแบบมีส่วนร่วม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย. chandrakasemsarn 1, 19, 135 - 145.