(1)
ไมตรีจิตร์ เ. การยอมรับการจัดทำบัญชีครัวเรือนของประชาชนในตำบลง้วิ ราย อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม. chandrakasemsarn 2016, 22, 13-20.