(1)
พวงกำหยาดช. การนำหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติของเทศบาลในพื้นที่ภาคกลางตอนล่าง 1. chandrakasemsarn 1, 23, 49-63.