เจนวิถีสุข ท. บรรณาธิการแถลง. จันทรเกษมสาร, [S. l.], v. 23, n. 45, 2017. Disponível em: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/crujournal/article/view/105123. Acesso em: 29 มิ.ย. 2022.