วิชัยดิษฐ์ ว. การจัดการความรู้กระบวนการผลิตและการบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชนต้นแบบเขตธนบุรีโดยชุมชนมีส่วนร่วม. จันทรเกษมสาร, [S. l.], v. 23, n. 45, p. 17–32, 2017. Disponível em: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/crujournal/article/view/105128. Acesso em: 26 มิ.ย. 2022.