ไมตรีจิตร์ เ. การเรียนรู้การจัดทำบัญชีครัวเรือนของชุมชนหรรษาสร้างสรรค์ เขตหนองแขม จังหวัดกรุงเทพมหานคร. จันทรเกษมสาร, [S. l.], v. 23, n. 45, p. 33–47, 2017. Disponível em: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/crujournal/article/view/105129. Acesso em: 3 ก.ค. 2022.