ใจอารีย์ พ.; เสนาสุ ก. อิทธิพลของศาสนาต่อปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความสุข: กรณีศึกษาของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในประเทศไทย. จันทรเกษมสาร, [S. l.], v. 23, n. 45, p. 49–64, 2017. Disponível em: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/crujournal/article/view/105131. Acesso em: 26 มิ.ย. 2022.