โพธิ์ทอง ว. การจัดการเรียนรู้โดยสอดแทรกกระบวนการจิตตปัญญาศึกษาในรายวิชาการจัดการชั้นเรียนและสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างสติ และสมาธิที่เกิดการเปลี่ยนแปลงขั้นพื้นฐาน. จันทรเกษมสาร, [S. l.], v. 23, n. 45, p. 113–127, 2017. Disponível em: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/crujournal/article/view/105138. Acesso em: 1 ก.ค. 2022.