นิยมทรัพย์ น.; ศิริธัญญารัตน์ จ. การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ของนักศึกษาครูในวิชาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือกับแบบสืบสอบ. จันทรเกษมสาร, [S. l.], v. 23, n. 45, p. 129–144, 2017. Disponível em: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/crujournal/article/view/105140. Acesso em: 1 ก.ค. 2022.