ภักดี ณ.; วงษ์นาม ไ.; อนุศาสนนันท์ ส. ประสิทธิภาพการตรวจสอบการทำหน้าที่ต่างกันของข้อคำถามของแบบทดสอบพหุมิติให้คะแนนหลายค่าด้วยวิธีโพลี-ซิปเทสท์ วิธีทดสอบวอลด์ และวิธีวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันกลุ่มพหุ. จันทรเกษมสาร, [S. l.], v. 23, n. 45, p. 145–160, 2017. Disponível em: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/crujournal/article/view/105142. Acesso em: 26 มิ.ย. 2022.