พืชทองหลาง ป. แนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวประดิษฐานพระเจ้าทันใจ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่. จันทรเกษมสาร, [S. l.], v. 23, n. 45, p. 65–80, 2017. Disponível em: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/crujournal/article/view/105184. Acesso em: 1 ก.ค. 2022.