ดวงมณี ด. การพัฒนาทักษะการสอนภาษาไทยโดยใช้การเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานสำหรับนักศึกษาครูสาขาวิชาการประถมศึกษา. จันทรเกษมสาร, [S. l.], v. 23, n. 45, p. 97–111, 2017. Disponível em: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/crujournal/article/view/105188. Acesso em: 1 ก.ค. 2022.