อ่องวุฒิวัฒน์ ส. การตอบรับการแสดงความไม่เห็นด้วยในภาษาไทย: การศึกษากลวิธีทางภาษาและข้อคำนึงที่เป็นเหตุจูงใจ. จันทรเกษมสาร, [S. l.], v. 23, n. 45, p. 81–96, 2017. Disponível em: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/crujournal/article/view/106460. Acesso em: 26 มิ.ย. 2022.