เชื้อน้อย อ. เจดีย์คู่ของศาสนสถานในสมัยอยุธยา. จันทรเกษมสาร, [S. l.], v. 26, n. 1, p. 45–60, 2020. Disponível em: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/crujournal/article/view/159752. Acesso em: 9 ส.ค. 2022.