เชื้อน้อย อ. ประติมากรรมฤาษีดัดตน วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม: รูปแบบศิลปะสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์. จันทรเกษมสาร, [S. l.], v. 27, n. 1, p. 75–88, 2021. Disponível em: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/crujournal/article/view/248204. Acesso em: 26 มิ.ย. 2022.