ธีรานุพัฒนา ช.; เสนาสุ ก. ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความสุข: บทบาทของกลุ่มสมาชิกที่มีรายได้แตกต่างกันในฐานะตัวแปรกำกับ. จันทรเกษมสาร, [S. l.], v. 27, n. 2, p. 259–278, 2021. Disponível em: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/crujournal/article/view/248952. Acesso em: 9 ส.ค. 2022.