โปธาคำก. สภาพปัญหาและการพัฒนาระบบการบริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สาย ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม. จันทรเกษมสาร, v. 19, n. 37, p. 49 - 55, 11.