กุณวงศ์โ. ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อนักท่องเที่ยวชาวไทยที่ตัดสินใจใช้บริการสวนสนุก ในประเทศไทย. จันทรเกษมสาร, v. 19, n. 37, p. 57 - 66, 11.