มิ่งประเสริฐอ. ปัจจัยที่ส่งผลต่อความวิตกกังวลของนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต. จันทรเกษมสาร, v. 19, n. 37, p. 67 - 74, 11.