จักรน้ำอ่างอ.; รอดพึ่งครุฑส. การพัฒนารูปแบบการบริหารแผนสิ่งแวดล้อมศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1. จันทรเกษมสาร, v. 19, n. 37, p. 75 - 84, 11.