โห้ลำยองฐ. ปัจจัยที่ส่งผลต่ออัตราการเติบโตของการจ้างงานในภาคอุตสาหกรรมสิ่งทอ. จันทรเกษมสาร, v. 19, n. 37, p. 125 - 133, 11.