พลอยขาวส. การพัฒนารูปแบบการบริหารการจัดการเรียนการสอนแบบมีส่วนร่วม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย. จันทรเกษมสาร, v. 19, n. 37, p. 135 - 145, 11.