มงคลการุณย์ก.; สิทธิอมรพ.; สภาสุวรรณกุลป. รูปแบบการบริหารศูนย์ฝึกกีฬาเทควันโดที่มีประสิทธิผล. จันทรเกษมสาร, v. 19, n. 37, p. 147 - 156, 11.