ลัภโนปกรณ์ก.; พสุนนท์ป. ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเครียดของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี. จันทรเกษมสาร, v. 20, n. 38, p. 133 - 142, 11.