เจนวิถีสุข ท. บรรณาธิการแถลง. จันทรเกษมสาร, [S. l.], v. 21, n. 41, 2015. Disponível em: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/crujournal/article/view/44635. Acesso em: 11 ส.ค. 2022.