ไมตรีจิตร์ เ. การยอมรับการจัดทำบัญชีครัวเรือนของประชาชนในตำบลง้วิ ราย อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม. จันทรเกษมสาร, [S. l.], v. 22, n. 42, p. 13–20, 2016. Disponível em: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/crujournal/article/view/59984. Acesso em: 9 ส.ค. 2022.