พวงกำหยาดช. การนำหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติของเทศบาลในพื้นที่ภาคกลางตอนล่าง 1. จันทรเกษมสาร, v. 23, n. 44, p. 49-63, 11.