ชื่นชมร. การพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบพุทธิปัญญาเพื่อส่งเสริมทักษะการคิดด้านคณิตศาสตร์ ชั้นอนุบาลปีที่ 2. จันทรเกษมสาร, v. 23, n. 44, p. 97-112, 11.