เจนวิถีสุข ทัศนีย์. 2017. “บรรณาธิการแถลง”. จันทรเกษมสาร 23 (45). https://li01.tci-thaijo.org/index.php/crujournal/article/view/105123.