วิชัยดิษฐ์ วินัยธร. 2017. “การจัดการความรู้กระบวนการผลิตและการบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชนต้นแบบเขตธนบุรีโดยชุมชนมีส่วนร่วม”. จันทรเกษมสาร 23 (45):17-32. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/crujournal/article/view/105128.