ไมตรีจิตร์ เอมอร. 2017. “การเรียนรู้การจัดทำบัญชีครัวเรือนของชุมชนหรรษาสร้างสรรค์ เขตหนองแขม จังหวัดกรุงเทพมหานคร”. จันทรเกษมสาร 23 (45):33-47. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/crujournal/article/view/105129.