ใจอารีย์ พชร, และ เสนาสุ กัลยาณี. 2017. “อิทธิพลของศาสนาต่อปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความสุข: กรณีศึกษาของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในประเทศไทย”. จันทรเกษมสาร 23 (45):49-64. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/crujournal/article/view/105131.