โพธิ์ทอง วิลาวัลย์. 2017. “การจัดการเรียนรู้โดยสอดแทรกกระบวนการจิตตปัญญาศึกษาในรายวิชาการจัดการชั้นเรียนและสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างสติ และสมาธิที่เกิดการเปลี่ยนแปลงขั้นพื้นฐาน”. จันทรเกษมสาร 23 (45):113-27. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/crujournal/article/view/105138.