นิยมทรัพย์ นันท์นภัส, และ ศิริธัญญารัตน์ จินตนา. 2017. “การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ของนักศึกษาครูในวิชาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือกับแบบสืบสอบ”. จันทรเกษมสาร 23 (45):129-44. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/crujournal/article/view/105140.