ภักดี ณัฐพร, วงษ์นาม ไพรัตน์, และ อนุศาสนนันท์ สุรีพร. 2017. “ประสิทธิภาพการตรวจสอบการทำหน้าที่ต่างกันของข้อคำถามของแบบทดสอบพหุมิติให้คะแนนหลายค่าด้วยวิธีโพลี-ซิปเทสท์ วิธีทดสอบวอลด์ และวิธีวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันกลุ่มพหุ”. จันทรเกษมสาร 23 (45):145-60. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/crujournal/article/view/105142.