พืชทองหลาง ประทีป. 2017. “แนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวประดิษฐานพระเจ้าทันใจ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่”. จันทรเกษมสาร 23 (45):65-80. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/crujournal/article/view/105184.