ดวงมณี ดาวใจ. 2017. “การพัฒนาทักษะการสอนภาษาไทยโดยใช้การเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานสำหรับนักศึกษาครูสาขาวิชาการประถมศึกษา”. จันทรเกษมสาร 23 (45):97-111. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/crujournal/article/view/105188.