อ่องวุฒิวัฒน์ สิทธิธรรม. 2017. “การตอบรับการแสดงความไม่เห็นด้วยในภาษาไทย: การศึกษากลวิธีทางภาษาและข้อคำนึงที่เป็นเหตุจูงใจ”. จันทรเกษมสาร 23 (45):81-96. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/crujournal/article/view/106460.