เชื้อน้อย อรวรรณ. 2020. “เจดีย์คู่ของศาสนสถานในสมัยอยุธยา”. จันทรเกษมสาร 26 (1):45-60. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/crujournal/article/view/159752.