เชื้อน้อย อรวรรณ. 2021. “ประติมากรรมฤาษีดัดตน วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม: รูปแบบศิลปะสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์”. จันทรเกษมสาร 27 (1):75-88. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/crujournal/article/view/248204.