ธีรานุพัฒนา ชลิดา, และ เสนาสุ กัลยาณี. 2021. “ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความสุข: บทบาทของกลุ่มสมาชิกที่มีรายได้แตกต่างกันในฐานะตัวแปรกำกับ”. จันทรเกษมสาร 27 (2):259-78. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/crujournal/article/view/248952.