โปธาคำกัลญา. 1. “สภาพปัญหาและการพัฒนาระบบการบริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สาย ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม”. จันทรเกษมสาร 19 (37), 49 - 55. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/crujournal/article/view/28656.