กุณวงศ์โศภิตสุภางค์. 1. “ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อนักท่องเที่ยวชาวไทยที่ตัดสินใจใช้บริการสวนสนุก ในประเทศไทย”. จันทรเกษมสาร 19 (37), 57 - 66. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/crujournal/article/view/28659.