มิ่งประเสริฐอรุณี. 1. “ปัจจัยที่ส่งผลต่อความวิตกกังวลของนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต”. จันทรเกษมสาร 19 (37), 67 - 74. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/crujournal/article/view/28663.