พลอยขาวสุนันทวิทย์. 1. “การพัฒนารูปแบบการบริหารการจัดการเรียนการสอนแบบมีส่วนร่วม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย”. จันทรเกษมสาร 19 (37), 135 -45. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/crujournal/article/view/28727.